Afdelingschef Claus Færch, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Hvad forstår du ved telepsykiatri? Jeg gætter på, at ordet er helt ukendt for nogle. For mange bliver telepsykiatri brugt snævert om brugen af videokonferencer i Psykiatrien, både som værktøj mellem fagprofessionelle og til patientkonsultation,  mens andre igen ser telepsykiatri som telemedicin på psykiatriområdet i det hele taget.

I rapporten Telepsykiatri – hvad ved vi fra udlandet?, som Dansk Sundhedsinstitut udgav i 2009, blev telepsykiatri forstået som ”brugen af telemedicin i psykiatrien” og afgrænset til ”brugen af videokonference til patientbehandling, samarbejde og undervisning”. Og i den nationale handlingsplan for telemedicin fra 2012 indgår et telepsykiatri-initiativ, der fokuserer på anvendelse af videokonference i voksenpsykiatrien.

Telepsykiatri er bredt i Region Syddanmark

Telepsykiatri omfatter bestemt brugen af videokonference i Psykiatrien. Men for os i Region Syddanmark er telepsykiatri meget mere end det.

På engelsk anvendes begrebet ”e-mental health” om brugen af digitale værktøjer i Psykiatrien og mental sundhed mere bredt. En tilsvarende terminologi mangler på dansk, og vi må derfor forstå og anvende begrebet telepsykiatri mere bredt.

For Psykiatrien i Region Syddanmark er telepsykiatri brugen af digitale værktøjer til diagnosticering, behandling og monitorering af psykiatriske lidelser samt til håndtering af mentale problemer mere bredt. Og for os dækker telepsykiatri over brugen af mange slags teknologier, både almenkendte som videokonference, internetprogrammer og apps til smartphones og tablets. Men også over – i hvert fald i en dansk kontekst – mere uafprøvede og eksperimenterende teknologier som sensorteknologi, virtual reality og spil.

Psykiatrien i Region Syddanmark har igennem de seneste år satset kraftigt på udvikling og implementering af telepsykiatri. I 2014 etablerede man således Telepsykiatrisk Center, for at fremtidssikre satsningen. I de knap to år, centret har været i gang, har vi sat en lang række telepsykiatriske projekter og initiativer i gang. Og der er allerede gjort mange erfaringer med brug af telepsykiatri.

Infrastrukturen omkring videokonference i sygehuset er veludbygget. Medarbejdere i Psykiatrien har alle mulighed for at bruge videokonference, både til møder mellem fagprofessionelle og i selve behandlingen af patienter.

I dag er alle afdelinger i gang med at bruge videokonference til patientsamtaler i ambulant behandling – det vi kalder Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. Her er patienten i ambulant behandling i hjemmet og har videokonsultation på en tablet eller pc med behandleren, der er på sygehuset. Flere og flere patienter og medarbejdere i Psykiatrien har herigennem fået erfaring med brugen af videoteknologi i forskellige sammenhænge.

Erfaringer giver mod på mere teknologi

Når medarbejdere og patienter får konkret og praktisk erfaring med en teknologi, der har potentiale og giver mening for begge parter, så øges brugen af teknologien. Og medarbejdere og patienter begynder at se flere og nye muligheder for anvendelsen af den.

Og når efterhånden velkendte teknologier som videokonference i stadig stigende grad bliver en naturlig del af behandlingen for medarbejdere, så oplever vi, at de også får blik for potentialet ved andre teknologier. Det oplever vi bl.a. ved, at medarbejdere har en øget opmærksomhed på potentialerne ved brug af apps til smartphones og tablets.

I Telepsykiatrisk Center oplever vi således i dag en stigende efterspørgsel på viden om apps i Psykiatrien. Og vi får spørgsmål om hvilke apps, der er tilgængelige på markedet, spørgsmål om datasikkerhed, brugervenlighed osv.

Der er stadig brug for en teknologisk udvikling i forhold til de mere kendte teknologier som videokonferenceteknologi og apps. Og der er også brug for udvikling af de organisatoriske og sundhedsfaglige rammer omkring brugen af disse teknologier, og for udbygning af nye anvendelsesmuligheder samt erfaringer og dokumentation for brugen af de kendte teknologier.

I skrivende stund arbejder vi intenst med ovenstående via kortlægninger, kvalitetsarbejde, leverandørdialog og forskning. Men samtidig med udvikling og forankring af applikationer og videokonference må vi ikke overse potentialet ved de helt nye teknologier.

Den teknologiske horisont

Telepsykiatri dækker som nævnt også over mere uafprøvede teknologier som sensorteknologi, virtual reality og spil. Flere udenlandske erfaringer indikerer eksempelvis, at der er potentiale i brugen af virtual reality i den psykiatriske behandling. Lad mig give et par eksempler.

Virtual reality anvendes til at se og forstå patienter med skizofrenis interaktioner i forskellige sociale kontekster. Gennem brug af virtual reality er det muligt at ”styre” den sociale kontekst, hvilket er et centralt element i at forstå en psykose.

Virtual reality giver mulighed for at danne virtuelle sociale miljøer, hvor sundhedsfagligt personale kan vurdere symptomer, teste årsagsfaktorer og behandle patienter. Anvendes virtual reality korrekt, ser det ud til, at teknologien giver bedre muligheder for at fremme forståelsen og behandlingen af psykose. Virtual Reality ser også ud til at have potentialer i forhold til angstbehandling og behandling af PTSD, da teknologien giver mulighed for at ”styre” eksponering i højere grad end i den virkelige verden.

Spil til psykiatrisk behandling er også et område, hvor der ser ud til at være potentialer. Det gælder både i forhold til at informere om psykisk sygdom, men også til egentlig behandling og til recovery. Eksempler på vellykkede og prisvindende spil er Sparx til behandling af depression hos børn og unge og Papo & Jo, hvor børn og unge får viden og redskaber til at være i en familie med misbrug og psykiske lidelser.

Vi skal udvide værktøjskassen

Teknologier må naturligvis aldrig blive et mål i sig selv, uanset hvor ”smarte”, de virker. Teknologierne skal have potentialer for patienter, pårørende og behandlere. Men der ser ud til at være uudnyttede potentialer ved de nye teknologier.

Der skal selvfølgelig også være et evidensgrundlag for brugen af de nye teknologier. Dette skal skabes ved at vi sætter forsknings- og udviklingsprojekter i gang i forhold til de nye teknologiske domæner.

Vi skal på turde forankre og afprøve perspektivrige ”kendte teknologier”, samtidig med at vi udvikler de helt nye teknologiske domæner. Vi skal altså udvide den telepsykiatriske værktøjskasse.

Og udviklingen stopper ikke her. Ingen kan forudsige de teknologiske muligheder, der kommer i morgen. Gennem partnerskaber med patienter, sundhedsfaglige medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner dukker der helt sikkert nye teknologiske muligheder i Psykiatrien, som vi ikke kender i dag, men som vi skal turde se potentialet i.

Telepsykiatri kommer i fremtiden til at indeholde helt nye teknologier, vi ikke kan forestille os i dag. Telepsykiatri er videokonference – men det er også meget mere end det.

Hvad er telepsykiatri?

I Psykiatrien i Regions Syddanmark forstår vi telepsykiatri som brugen af digitale værktøjer til diagnosticering, behandling og monitorering af psykiatriske lidelser samt til håndtering af mentale problemer mere bredt.

Telepsykiatri dækker over mange slags teknologier, som kan anvendes på mange forskellige måder. Det er videokonference til behandlingssamtaler og rådgivning mellem klinikere, internetprogrammer, portaler og spil til selvhjælp, apps til smartphones og tablets til fx selvmonitorering, sensorteknologier, virtual reality og meget mere.