Specialpsykolog og teamleder i Internetpsykiatrien Ellen Stenderup, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Klinikken Internetpsykiatrien har nu været i gang i ét år som fast tilbud til borgerne i Region Syddanmark. I det år, der er gået siden 1. marts 2015, er vi er nået langt – godt hjulpet på vej af det forudgående demonstrationsprojekt Internetpsykiatri, som havde til formål at afprøve internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) for depression.

Internetpsykiatrien har i dag et behandlerteam bestående af 5 kliniske psykologer, der udreder, rådgiver og behandler borgere, der lider af let til moderat depression eller af en angstlidelse. Alle voksne over 18 år bosiddende i Region Syddanmark kan selv henvende sig til internetpsykiatrien, hvis de ønsker afklaring og/eller psykologisk behandling for depression eller angst. Vi får mange henvendelser, og som minimum bliver alle tilbudt vejledning i, hvordan de bedst får hjælp.

Hos Internetpsykiatrien anvender vi iKAT-programmerne Fearfighter og NoDep. Programmerne står ikke alene, men udgør grundstrukturen i den psykologiske behandling, som vi tilbyder. Centralt for vores behandlingstilbud er, at patienten bliver udredt af specialiserede psykologer, og at patienten følges af en psykolog, som understøtter behandlingsprogrammet, dvs. hjælp til selvhjælp.

Internetpsykiatrien er også en klinik, der er med til at videreudvikle og optimere eksisterende behandlingsprogrammer mod større brugervenlighed for både patient og kliniker. Vi udvikler desuden arbejdsgange, som matcher krav og standarder i sundhedsvæsnet, og dermed afprøver vi, om computerbaserede behandlingsprogrammer kan indgå som en sundhedsydelse i et offentligt sygehus.

Kan psykologen ”mærke” patienten over afstand?

Psykologerne hos Internetpsykiatrien møder alene patienten via video, telefon og skriftlig kommunikation, og må derfor agere på baggrund af færre cues end i vanlig psykologisk behandling. Det kræver både større indlevelse og forestillingskapacitet at mødes med patienten på denne måde.

Der er en fysisk afstand, hvor det ikke er muligt at række ud til patient og fx give et håndtryk. Det er heller ikke muligt at observere patienten i fuld figur og få et kropsbillede, eller at være sammen med patienten på psykologens egen hjemmebane på psykologens kontor. Endelig er det ikke muligt at fastholde patienten længere, end patienten ønsker at være online – et klik og kontakten er afbrudt.

Men nogle af de tab, som psykologen i vores behandling i Internetpsykiatrien kan opleve, angives ofte som fordele af patienterne. De ønsker let adgang til høj faglighed og forståelse af deres vanskeligheder, og de efterspørger psykologiske redskaber til at komme videre.

Patienterne er ofte ikke optaget af selve psykologen, og de ser ikke en værdi i at sidde i et venteværelse, hvor de på klokkeslæt og afmålt tid skal være parate til at fortælle om dem selv.

Nogle patienter vil helst klare problemerne selv, og mange af dem kan også meget selv, men de ved ikke præcist, hvad der er nyttigt for dem at gøre, og hvor lang tid det er nødvendigt at forfølge en øvelse eller en adfærdsændring.

Derfor har patienten brug for viden og en behandlingsstruktur, som vi psykologer ved, virker og som er evidensbaseret. Patienten har også brug for opbakning fra en person, der kender patienten, når patienten skal til at tage de rigtige valg, holde fast og komme forbi det svære. Dette kan psykologen levere via telekommunikation – og for denne gruppe af patienter er det ofte mere attraktivt, end den behandling de har adgang til lokalt.

Og hvad med kontakten og alliancen til patienten?

I Internetpsykiatrien oplever vi ofte, at patienter giver udtryk for, at de føler, de ”bliver set” – og dette selv når de kun har haft kontakt med psykologen via telefon eller skriftlig beskedfunktion. En nærliggende forklaring er, at vi netop er omhyggelige med at visitere og forberede patienten til iKAT-programmet, og patienterne vanskeligheder matcher den psykoedukation og de øvelser, der bliver tilbudt i programmet. Patienterne ved også noget om, hvad de kan forvente af programmet, og hvad programmet kræver af dem selv, for at det giver udbytte.

Desuden møder patienten i Internetpsykiatrien hurtigt en psykolog. Der er ikke lange henvisningsveje, men kun et kortere skema, som patienten via hjemmesiden Internetpsykiatrien.dk selv udfylder og indsender. Vi er omhyggelige med at lytte til patientens vanskeligheder, og vi er opsatte på allerede ved den første samtale at skabe fokus og et overblik for patienten. Det hurtige og professionelle møde giver ofte en ro og nye kræfter hos patienten, som igen kan kæmpe for en bedre trivsel – denne gang guidet og med fokus på både kognitive og adfærdsmæssige forandringer i dagligdagen.

Der opstår selvfølgelig også nogen gange misforståelser, fejltolkninger, og vanskelige følelser i den internetbaserede behandling. Dette er vi efterhånden erfarne i at håndtere, selvom relationen til psykologen ikke er det primære behandlingsfokus. Når dette sker, forholder vi os reflekteret og fagligt til, hvad vi kommunikerer til patienten, og hvilken kommunikationsform, der er hensigtsmæssig.

Hvis den primære kontakt med patienten har været skriftlig, kan en telefon- eller videosamtale ofte rede trådene ud og uddybe alliancen. Andre gange er den skriftlige og asynkrone kommunikation bedre, fordi den er langsommere og giver begge parter mulighed for at reflektere over det skrevne.

Således er vanskelige følelser eller temperament ikke en hindring for at indgå i internetbaserede behandlingsprogrammer – men netop her er det indlysende, at det er afgørende for alliancen, at patienten mødes af høj faglighed og psykoterapeutisk kompetence hos den psykolog, som understøtter programmet.

Hvad der tabes på gyngerne, vindes på karussellen…

Gang på gang må jeg konstatere, at man ikke kun sidder med en skærm, men at man via skærmen får indblik i et liv og får kontakt med et menneske, som er indstillet på at tage imod psykologisk behandling via internettet og telekommunikation.

Måske er det lettere for patienten at fortælle om dét, som er svært, når psykologen er på afstand. Måske er det lettere at bruge behandlingsprincipper, når patienten i fred og ro kan se instruktionsvideoer og repetere efter behov. Måske er det den eneste behandlingsmulighed i det område patienten bor. Men uanset grunden, er det min erfaring, at teknologien ikke er en hindring for psykologisk behandling. Jeg mener, at hvis teknologien bruges klogt og med faglig indsigt, så kan teknologi understøtte og forstærke psykologisk behandling.

I Internetpsykiatrien mærker vi en stigende interesse. Borgere henvender sig, fordi de har fået vores behandling anbefalet af andre tidligere patienter, eller af praktiserende læger, som har kendskab til vores tilbud.

Vi færdigbehandler borgere, der henvender sig med depression eller angstlidelser. Men vi har også gode erfaringer med at del-behandle patienter, som tidligere eller efterfølgende fortsætter i traditionel psykoterapi, ex. via sygesikringsordningen. Medikamentel behandling, som er igangsat og følges af egen læge eller psykiater, er ikke en hindring for psykologisk behandling i internetpsykiatrien, og vi samarbejder med patientens egen læge eller psykiater, hvis patienten giver tilladelse til det.

De computerbaserede behandlingsprogrammer, der er tilgængelige i dag, er ikke nødvendigvis den rette behandling for alle, og de kan i sin nuværende form ikke erstatte traditionel psykoterapi. Men vores erfaring er, at de er et vigtigt alternativ, der kan hjælpe en gruppe af borgere med psykiske vanskeligheder

Tiden, forskningen og flere kliniske erfaringer vil helt sikkert vise nye veje fremover. Vi har som kliniske psykologer meget at byde ind med – og måske en ny faglighed i vente inden for internetbaseret behandling.

 

 

Fakta om Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien er et behandlingstilbud, der tilbyder behandling via internettet til patienter, der lider af angst eller let til moderat depression. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og Internetpsykiatrien anvender iKAT-programmerne Fearfighter og NoDep til behandling af henholdsvis angst og depression.

Behandlingen er et gratis tilbud for borgere i Region Syddanmark og løber foreløbigt til udgangen af 2017. Tilbuddet er baseret på selvhenvendelse via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk.

Internetpsykiatrien har været i drift siden 1. marts 2015 og består i dag af et behandlerteam på 5 kliniske psykologer. Udover behandling er klinikken med til at videreudvikle og optimere eksisterende behandlingsprogrammer mod større brugervenlighed for både patient og kliniker. Samtidig udvikler Internetpsykiatrien arbejdsgange, som matcher krav og standarder i sundhedsvæsnet.

Se en film om en patients oplevelser med behandling i Internetpsykiatrien