Ergoterapeut, klinisk underviser og projektleder Helle Svendsen

Formål med Apps til hverdagen var at undersøge om 1-2 specifikke apps var brugbare redskaber i det ergoterapeutiske arbejde på 5 døgnafsnit i Psykiatrien i Region Syddanmark. Derudover var formålet at undersøge, om og hvordan apps kan inddrages aktivt i at understøtte patienter i at mestre eget liv – både under og efter indlæggelse.

Projektet
Projektgruppen bestod af 6 ergoterapeuter, der var alle var ansat på døgnafsnit. Jeg selv er ansat på Psykiatrisk Afdeling Odense, dels i højt specialiseret enhed for spiseforstyrrelser, dels som klinisk underviser for ergoterapeutstuderende. I projektperioden fra september 2015 til juni 2016 var jeg delvist frikøbt af Telepsykiatrisk Center til at være projektleder på Apps til hverdagen.

Vi screenede og udvalgte en app, som blev afprøvet på patienternes egne mobiltelefoner. Afprøvningen foregik i 5 afsnit med deltagelse af patienter med forskellige psykiatriske diagnoser.

Målgruppen er patienter fra forskellige afdelinger både gerontopsykiatrisk, affektivt, akut lukket og integrerede. Det betød, at diagnoserne var forskellige, alder på deltagerne varierede fra 20 år til over 70 år og indlæggelsestid var meget varieret. Endelig var patienternes behov og forudsætninger for at bruge apps og smartphones forskellige. Projektet forløb i 3 faser, henholdsvis opstart, afprøvning og evaluering samt formidling. 

Minplan
Vi valgte at afprøve app’en Minplan, der er en elektronisk kriseplan. Den kan benyttes til mange af livets udfordrende situationer og udfyldes af brugeren selv, eventuelt med støtte.

Formål med app’en er at sammenkoble konkrete mestringsstrategier med de situationer, hvor brugeren oplever aktivitetsproblemer eller symptomer i hverdagen. App’en er gratis og downloades via Appstore eller Google Play via patientens eget Apple-id eller Google Play konto.

Baggrunden for projektet
Gennem mit arbejde i højt specialiseret enhed for spiseforstyrrelser samarbejdede jeg som projektkoordinator med Telepsykiatrisk Center i projektet ”Støtte til overgangen”, hvor vi brugte Telepsykiatrisk Hjemmebehandling til behandling af spiseforstyrrelser.

Det gav mig ideen til at afprøve apps i det monofaglige ergoterapeutarbejde. Jeg præsenterede min leder og Telepsykiatrisk Center for ideen. Vi indgik endnu et samarbejde, og jeg kontorplads og blev en del af Telepsykiatrisk Center.

Konklusion på projektet
I projektet var der desværre meget få deltagere. I afprøvningsperioden på 10 uger blev 39 patienter spurgt om deltagelse, hvoraf 7 udfyldte samtykkeerklæring og deltog i projektet. Af disse udfyldte 4 patienter evalueringsskemaet.

Konklusionen på projektet er, at apps kan være et brugbart redskab i det ergoterapeutiske arbejde i døgnafsnit. Dog er der kun afprøvet en app. Terapeuterne ser det som et supplerende redskab. I brugen af apps som redskab skal man være opmærksom på datasikkerhed.

Det er ikke muligt at konkludere på, om eller hvordan apps kan inddrages aktivt i at understøtte patienter i at mestre eget liv under og efter indlæggelse. Hertil havde vi for få evalueringer fra patienter i projektet.

Hypotesen om, at der er enkelte afsnit, hvor patientgruppen er for dårligt fungerende eller ikke har eller må have mobil tilgængelig, holdt stik. Patienterne havde enten ikke haft smartphone eller været for psykisk dårlige til at deltage i projektet.

Minplan kan med fordel bruges af patienter med forskellige diagnoser. Forudsætningerne er dog, at man har smartphone og er i en relativt stabil sygdomsperiode.

Afprøvningsperioden på 10 uger var for kort. Projektgruppen skulle bruge relativt mere tid til at lære app’en godt nok at kende samt at implementere dette nye redskab i deres værktøjskasse. Samtidig med afprøvningsperioden skulle projektgruppen på efteruddannelse og havde derfor mindre tid og overskud til ny læring. Estimatet på 40 deltagende patienter var også for optimistisk.Det vurderes dog ud fra projektet, at Minplan kan anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i psykiatrien.

Perspektiver fremover
Projektet har vist, at patienter indlagt på døgnafsnit ofte i den akutte sygdomsperiode ikke kan overskue at forholde sig til en app. Det antages, at der kan opnås større patientdeltagelse i et tilsvarende projekt i ambulant regi.

Jeg har nu søgt om og fået økonomisk støtte til at afprøve Minplan i lokalpsykiatriske teams i Odense fra 1. august 2016 og året ud. Lige nu arbejder jeg derfor på dette projekt, og jeg forventer et større antal patienter som deltagere samt flere evalueringer af patienternes oplevelse med at bruge Minplan.

Alt i alt har projekt Apps til hverdagen været en begivenhedsrig rejse som kliniker, at blive en del af Telepsykiatrisk center og opleve psykiatri i samspil med velfærdsteknologi – tak for turen – jeg gør det gerne igen!

Læs evalueringsrapport – Apps til hverdagen

Læs artiklen App gør mere selvhjulpen om projektet i Ergoterapeuten 10. marts 2016.